יעדי ILO

יעדי ILO
יעדי ILO
Anonim

ILO (ארגון העבודה הבינלאומי) נוצר לאחר מלחמת העולם הראשונה, ב-11 באפריל 1919; הצהרת פילדלפיה משנת 1944 השלימה אותה, שולבה בחוקה כנספח, והאוטונומיה שלה הושגה ב-1946. בהקדמה לחוקתה, מוצהרות מטרות הישות: לפעול להשגת צדק חברתי והצבת לשים קץ להתעללות ולעוני על ידי יצירת הזדמנויות ותנאים עבודה אמיתיים, מכובדים ושווים, באמצעות כיבוד תקני עבודה, קידום שכל האוכלוסייה העובדת תוכל לפעול בחופשיות, בטוחה ויצרנית, במטרה העיקרית של השגת שלום אוניברסלי (שלא ניתן להשיגו). מול חוסר שביעות הרצון של עובדים מודחים ומנוצלים) על ידי קידום דיאלוג ושיתוף פעולה בין הצדדים ועבודה בשיתוף פעולה למען התקדמות חברתית.

יעדי ILO
יעדי ILO

הצהרת פילדלפיה חיזקה מטרות אלו בעקרונותיה, תוך התחשבות בעבודה אנושית בשונה מסחורות אחרות, בהכרה בזכות לחופש ביטוי והתאגדות, ובצורך להילחם בצרכים, ולהגיע לתעסוקה מלאה, מכל אומה, פועלים באופן דמוקרטי ושיתופי, נציגי העובדים, המעסיקים והממשלות, ובעולם, רואים בעוני סכנה להתקדמות.

הצעות עבורלהשיג מטרות אלו היו להסדיר, להגביל את שעות העבודה, למנוע אבטלה, להגן על עובדים מפני תאונות ומחלות עבודה, במיוחד ילדים ונשים, להכיר בחופש ההתאגדות, הגנה על נכות וזקנה ושל אותם עובדים הפועלים במדינות זרות.

ה-IAO מפעיל תפקיד מייעץ, עונה לבקשות ממדינות חברות, עורך מחקר והכנת דוחות, הוא גם משתף פעולה על ידי מתן ייעוץ טכני לגבי שינויים רגולטוריים, מאשר הסכמים מחייבים ומתערב לבקשת הצדדים, כדי לפתור התנגשויות פנימיות באמצעות דוחות לא מחייבים.

נושא פופולרי