פשע סחיטה

פשע סחיטה
פשע סחיטה
Anonim

פשע הסחיטה הוא כזה שפוגע לא רק בזכות הקניין, אלא גם חופש פיזי, למרות שהוא מטופל (נכון) בקרב פשעים נגד רכוש כמעט בכל החוקים וגם בחוק העונשין הארגנטינאי, מכיוון ש התקפה נגד חופש העם היא אמצעי להשגת המטרה האמיתית, שהיא פגיעה בזכות הקניין.

פשע סחיטה
פשע סחיטה

חוק העונשין הארגנטינאי עוסק בסחיטה בפרק השלישי של הכותרת "של פשעים נגד רכוש", כפי שכבר אמרנו. פרק זה מכיל ארבעה מאמרים בנושא.

בסעיף 168, פסקה ראשונה עוסקת בסחיטה עצמה, המורכבת מאילץ אדם אחר למסור, להפקיד, לשלוח או להעמיד לרשותו או לרשותו של אחר דברים, כסף או מסמכים שיש בהם כדי להביא לתוצאות משפטיות., ושלא היו ניתנים לאכיפה באופן לגיטימי; שימוש באמצעים הבאים לשם כך: הפחדה (איומים מילוליים או כתובים כלפי מקבל האיום או חבר קרוב, מפורשים או משתמעים), הדמיית סמכות ציבורית (העמדת פנים לבעל סמכות שאין לו) או קבלת הוראת שווא. מהרשות. העונש הוא מאסר או מאסר של חמש עד עשר שנים.

יש צורך להגדיר את המעשה הפלילי, שבין האמצעים בהם נעשה שימוש (הפחדה, הדמיית סמכות ציבורית או צו כוזב של אותו הדבר) לבין העובדות הנאלצותלעשות לקורבן, יש קשר של סיבה ותוצאה, כלומר שלאמצעי שנעשה בו שימוש חייב להיות ישות מספקת כדי לאלץ את הנפגע לפעול, לעשות משהו שהוא לא היה חייב לעשות. אלימות פיזית אינה נכללת כאמצעי.

הפסקה השנייה של סעיף 168 מתייחסת לאלץ אדם אחר לחתום או להשמיד תיעוד חובה, ציבורי או פרטי, כאשר זיכויים או חובות מתועדים, באותם אמצעים שהוזכרו לעיל, תוך הוספת אלימות כאן. העונש זהה לזה שנקבע במקרה הקודם.

בסעיף 169, הפשע המכונה "סחיטה" נדחק, מכיוון שהאיום במקרה זה להשיג את אותן מטרות קודמות מורכב מהפצת האשמות נגד כבוד (נכון או שקרי) או הפרת סודות. העונש במקרה זה הוא מאסר או מאסר בין שלוש לשמונה שנים.

סעיף 170 מתייחס לחטיפת אדם תמורת כופר. במקרה זה, לא מדובר בפשע החטיפה, כשלעצמו, כפשע נגד החירות, אלא בשימוש בשלילת החירות כדי לדרוש כופר. העונש הוא חמש עד חמש עשרה שנות מאסר או מאסר, מה שמעלה את המינימום לשמונה שנים אם המטרה תושג.

העונש מוטל (10 עד 25 שנים) בנסיבות מסוימות: בהיותה אישה בהריון; קטין מתחת לגיל 18; קשיש מעל גיל 70; קרובי משפחה (עולים, צאצאים, אחים, בן זוג או פילגש, או אדם שיש לו כבוד מיוחד); במקרה של גרימת פציעות חמורות או חמורות מאוד; אם הקורבןהיה חולה או נכה; אם העבריין הוא עובד ציבור או שייך או השתייך לכוח ביטחון או משטרה, או סוכנות מודיעין ממלכתית; או אם יותר משלושה אנשים היו מעורבים בפשע.

במקרה של רצח בכוונה תחילה, העונש יעלה בין 15 ל-25 שנים, ואם היה מדובר ברצח בכוונה כתוצאה מחטיפה, העונש יהיה מאסר או מאסר עולם.

הקלה בגזר הדין צפויה גם עבור אותו משתתף חוזר בתשובה שעוזר לקורבן להחזיר לעצמו את החופש, מבלי שקיבל את מחיר הכופר. במקרה זה העונש מופחת משליש לחצי.

סעיף 171 מתייחס להצלת גופות, הכולל הוצאת גופה כדי לקבל תשלום עבור החזרתה. העונש הוא שנתיים עד שש שנות מאסר. ברור שהסובייקט הפסיבי הוא לא הגופה אלא זה שממנו דורשים את ההטבה.

נושא פופולרי